MS

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN / DASAR PRIVASI

Pengenalan. Selamat datang ke keepvid.com ("Laman web"). Penggunaan anda terhadap laman web, dan produk-produk dalam talian KeepVid ("Syarikat") dan perkhidmatan (dirujuk secara kolektif sebagai "Perkhidmatan") adalah tertakluk kepada syarat-syarat perjanjian yang sah di antara anda dan Syarikat. Perjanjian tersebut terdiri daripada Terma-terma Servis ini dan Dasar Privasi Syarikat (secara kolektif "Terma-terma").

 1. Laman Web. Laman web, istilah sebagai digunakan di sini dan ditakrifkan dalam perenggan 1 termasuk, tanpa batasan, maklumat, link dan mana-mana perkhidmatan lain yang boleh diakses melalui sebarang medium atau peranti yang diketahui sekarang atau selepas ini dibangunkan dan boleh didapati di Laman Web, termasuk tanpa had Perkhidmatan. Anda memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Laman Web yang boleh mengakibatkan komunikasi tertentu daripada Syarikat, seperti pengumuman perkhidmatan, pesanan mesej-mesej pentadbiran dan pemprosesan.
 2. Penerimaan Terma-terma. Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti terlebih dahulu bersetuju dengan Terma-terma. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan ini jika anda tidak menerima Terma-terma. Anda boleh menerima Terma-terma dengan menggunakan Perkhidmatan ini. Dalam kes ini, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat akan menganggap penggunaan anda Perkhidmatan sebagai menerima Terma-terma dari saat itu dan seterusnya. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan tidak boleh menerima Terma-terma jika: (i) yang anda akan tidak usia hukum untuk membentuk mengikat kontrak dengan Syarikat; atau (ii) anda adalah orang yang dihalang daripada menerima Perkhidmatan yang di bawah undang-undang Amerika Syarikat atau negara lain, termasuk negara di mana anda tinggal atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.
 3. Perubahan kepada Terma-terma. Syarikat boleh mengubah Terma-terma dari masa ke semasa. Apabila perubahan-perubahan ini dibuat, Syarikat akan posting semakan terma-terma di sini. Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan Perkhidmatan selepas tarikh di mana Terma-terma yang diguna pakai telah berubah, penggunaan anda membentuk penerimaan Terma-terma yang dikemaskini.
 4. Keperluan. Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web ini hanya untuk tujuan yang dibenarkan oleh Terma-terma ini dan mana-mana undang, peraturan atau amalan yang diterima umum dalam negara-negara berkenaan.
 5. Perlakuan yang Dilarang. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan:
  1. Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang mengganggu atau menggendalakan Laman Web, Perkhidmatan atau pelayan dan rangkaian yang disambungkan ke perkhidmatan, atau menderhaka apa-apa keperluan, prosedur, dasar atau peraturan-peraturan rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan;
  2. Menggunakan Perkhidmatan ini untuk tujuan penipuan atau menyalahi undang-undang, atau untuk mengumpul maklumat peribadi tanpa persetujuan terlebih dahulu;
  3. Memupuk pengepala, memanipulasi pengecam atau terlibat dalam sebarang kelakuan lain menyamar asal usul Kandungan mana-mana atau mengubah sebarang isi Kandungan;
  4. Memuat naik, mengepos, emel, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia sebarang Kandungan yang melanggar apa-apa paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain bagi mana-mana pihak;
  5. Memuat naik, mengepos, emel, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia sebarang Kandungan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, merosakkan atau mengehadkan fungsi apa-apa perisian komputer atau perkakasan, atau apa-apa peralatan telekomunikasi;
  6. Memuat naik, mengepos, emel, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia sebarang Kandungan komersil; atau
  7. Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau palsu menyatakan atau sebaliknya misrepresent gabungan anda dengan individu atau entiti, semasa pendaftaran atau sebaliknya.
 6. Pemantauan. Syarikat berhak, tetapi tidak bertanggungjawab, untuk memantau, menapis, mengkaji, menolak atau membuang sebarang Kandungan dari Laman Web bagi apa-apa sebab dan dengan atau tanpa notis.
 7. Penamatan. Syarat-syarat akan terus diguna pakai sehingga ditamatkan oleh sama ada anda atau Syarikat. Jika anda ingin menamatkan perjanjian sah anda dengan Syarikat, anda boleh berbuat demikian dengan berhenti penggunaan semua perkhidmatan anda. Syarikat boleh menamatkan perjanjian dengan undang-undang dengan anda pada bila-bila masa, menurut budi bicara mutlaknya, dengan atau tanpa notis, termasuk jika: (i) anda telah melanggar mana-mana peruntukan Terma-terma; (ii) Perkhidmatan ada diubah, dihapuskan atau tidak lagi berdaya maju secara komersial.
 8. Harta Intelek. Anda memahami bahawa semua maklumat dan bahan yang diakses sebagai sebahagian daripada, atau melalui, Perkhidmatan atau tapak web ("Kandungan") adalah tanggungjawab orang dari yang apa-apa maklumat atau bahan berasal. Semua Kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada iklan, jawatan, Blog, mesej, dan pautan pihak ketiga di laman web, mungkin dilindungi oleh hak harta intelek yang dimiliki oleh pembekal Kandungan (atau oleh orang lain atau entiti). Anda mungkin tidak mengubahsuai, menyewa, memajak, pinjaman, menjual, mengedar, menyalin atau menghasilkan kerja terbitan berdasarkan Kandungan ini (sama ada secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya) melainkan anda telah diberikan kebenaran bertulis oleh pemilik Kandungan tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) Syarikat (atau pemberi) memiliki semua hak undang-undang, hak milik dan kepentingan dalam dan ke atas Perkhidmatan dan Kandungan yang dicipta oleh Syarikat, termasuk sebarang hak harta intelek yang terdapat dalam Perkhidmatan (sama ada hak tersebut berlaku kepada didaftarkan atau tidak, dan di mana sahaja di seluruh dunia hak tersebut mungkin wujud); dan (ii) bahawa Syarikat itu dengan cara tidak bertanggungjawab untuk, dan hendaklah mempunyai apa-apa liabiliti yang berkaitan dengan, apa-apa Kandungan yang bukan dicipta oleh Syarikat. Tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan nama-nama perdagangan yang muncul di Laman Web adalah common law atau cap dagang berdaftar Syarikat, pemberi lesennya, atau lain-lain. Tiada cap dagangan, tanda perkhidmatan atau nama dagangan boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik.
 9. Caruman. Dengan mengemukakan idea-idea, cadangan, Ulasan, dokumen, dan/atau cadangan ("Sumbangan") kepada Syarikat, anda mengiktiraf, mewakili, dan bersetuju bahawa:
  1. Sumbangan anda tidak mengandungi maklumat sulit atau proprietari;
  2. Syarikat bukanlah di bawah apa-apa kewajipan kerahsiaan, nyata atau tersirat, berkaitan caruman;
  3. Syarikat berhak untuk menggunakan atau mendedahkan Sumbangan tersebut untuk sebarang tujuan;
  4. Syarikat mungkin mempunyai sesuatu yang serupa dengan Sumbangan yang telah di bawah pertimbangan atau dengan pembangunan;
  5. sumbangan anda secara automatik menjadi milik Syarikat tanpa apa-apa obligasi Syarikat kepada anda; dan
  6. anda tidak berhak menerima apa-apa pampasan atau pembayaran balik apa-apa jenis daripada Syarikat dalam apa jua keadaan.
 10. Pautan.
  1. Keluar. Perkhidmatan mungkin merangkumi hiperpautan ke laman web atau sumber lain. Syarikat mungkin mempunyai tiada kawalan terhadap sebarang laman web atau sumber. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat adalah tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan sebarang tapak atau sumber luaran dan tidak menyokong sebarang iklan, produk atau bahan-bahan lain pada atau tersedia dari laman web atau sumber seperti itu. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat ketersediaan Laman web luaran tersebut atau sumber, atau hasil daripada sebarang pergantungan yang anda letakkan ke atas kesempurnaan, ketepatan atau kewujudan sebarang iklan, produk atau bahan lain pada, atau tersedia dari laman web atau sumber seperti itu.
  2. Masuk. Anda boleh mewujudkan pautan kepada Laman Web selagi pautan tidak menyatakan atau membayangkan pengendorsan Syarikat atau tajaan anda, Syarikat anda, atau laman web anda. Anda tidak boleh bingkai mana-mana bahagian laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.
 11. Pertikaian dengan Pihak Ketiga. Jika terdapat sebarang pertikaian antara pengguna Laman Web, atau antara pengguna dan pihak ketiga, anda memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai obligasi untuk menjadi yang terlibat. Dalam keadaan di mana anda mempunyai perselisihan dengan satu atau lebih peserta lain pihak ketiga, anda melepaskan Syarikat, pegawainya, pekerja, ejen, wakil-wakil dan pengganti-pengganti daripada mana-mana tuntutan, keperluan dan kerosakan setiap jenis atau alam semula jadi, dikenali atau tidak dikenali, disyaki atau keluar unsuspected, dinyatakan dan didedahkan, timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan pertikaian tersebut.
 12. Pengubahsuaian atau Pemberhentian Perkhidmatan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa bentuk dan sifat Perkhidmatan yang Syarikat mungkin berubah dari masa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh juga berhenti, secara kekal atau sementara, memberikan Perkhidmatan (atau sebarang ciri) kepada anda atau kepada pengguna secara amnya dalam bicara Syarikat, tanpa notis terdahulu kepada anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.
 13. Tanggung Rugi. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Syarikat tidak merugikan daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah dan kos, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga yang disebabkan oleh atau berpunca daripada Kandungan yang anda mengemukakan, mengepos, menghantar atau sebaliknya menjadikan tersedia melalui Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, sambungan anda kepada Laman Web atau Perkhidmatan, anda melanggar terma atau anda melanggar hak-hak yang lain. Anda juga bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Syarikat tidak merugikan daripada sebarang liabiliti atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan Kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan atau di laman web, tanpa mengira sama ada maklumat tersebut adalah disediakan oleh Syarikat atau pihak ketiga.
 14. PENAFIAN WARANTI. Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah pada risiko anda sendiri dan Perkhidmatan yang disediakan "sebagaimana adanya" dan "seperti tersedia." Khususnya, Syarikat, prinsipalnya, gabungannya dan pemberi lesennya, tidak mewakili atau menjamin kepadamu bahawa (a) penggunaan Perkhidmatan oleh anda akan memenuhi keperluan anda; (b) penggunaan perkhidmatan akan terganggu, tepat pada masa, selamat atau bebas dari ralat; (c) apa-apa maklumat yang diperoleh oleh anda hasil daripada penggunaan Perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai; dan (d) bahawa kecacatan dalam operasi atau kefungsian sebarang perisian yang disediakan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan akan dibetulkan. Apa-apa bahan yang diperolehi melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan atas budi bicara sendiri dan risiko dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa kerosakan kepada sistem komputer anda atau peranti lain, atau kehilangan data yang berlaku akibat mana-mana bahan tersebut. Tiada maklumat, sama ada lisan atau bertulis, diperoleh oleh kamu daripada Syarikat atau melalui atau dari Perkhidmatan akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak dinyatakan dalam Terma-terma. Syarikat selanjutnya jelas menafikan semua waranti dan syarat-syarat apa-apa yang berkaitan dengan laman web, Perkhidmatan atau produk yang dibeli melalui salah satu, sama ada Daftar atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat dan syarat-syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran.
 15. PENGEHADAN LIABILITI. Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Syarikat, prinsipalnya, gabungannya dan pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab ke atas anda untuk:
  1. apa-apa langsung, tidak langsung, sampingan, khas, sampingan, atau ganti rugi teladan yang mungkin ditanggung oleh anda, Walau bagaimanapun disebabkan dan di bawah sebarang teori liabiliti. Ini hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kerugian keuntungan (sama ada ditanggung secara langsung atau tidak langsung), sebarang kerugian baik atau reputasi perniagaan, sebarang kehilangan data yang dialami, kos pemerolehan Gantikan barangan atau perkhidmatan, atau kerugian tak ketara yang lain; atau
  2. sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh: (i) mana-mana pergantungan yang diletakkan oleh anda di atas kesempurnaan, ketepatan atau kewujudan sebarang Kandungan, atau hasil daripada apa-apa hubungan atau transaksi antara anda dan pihak ketiga; (ii) apa-apa perubahan yang Syarikat mungkin membuat Perkhidmatan, atau untuk sebarang pemberhentian kekal atau sementara dalam peruntukan Perkhidmatan (atau sebarang ciri di dalam Perkhidmatan); (iii) pemotongan, kerosakan atau kegagalan untuk menyimpan sebarang Kandungan; atau (iv) kegagalan anda menyimpan maklumat kata laluan atau akaun anda selamat dan sulit. Pengehadan ke atas liabiliti Syarikat kepada anda hendaklah terpakai sama ada atau tidak Syarikat telah dinasihatkan atau sepatutnya telah menyedari kemungkinan sebarang kerugian seperti itu yang timbul.


  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian tertentu waranti atau syarat-syarat atau pengehadan atau pengecualian liabiliti untuk kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian, pelanggaran kontrak atau pelanggaran syarat-syarat tersirat, atau kerosakan sampingan atau secara langsung. Oleh yang demikian, hanya pengehadan yang sah dalam bidang kuasa anda akan digunakan untuk anda dan liabiliti kami akan dihadkan ke takat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.
 16. Pengakuan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) anda telah membaca dan memahami Terma-terma; (b) Terma-terma adalah saksama, munasabah dan tidak terlalu ketat; dan (c) anda telah mempunyai peluang untuk berunding dengan peguam pilihan anda sebelum bersetuju dengan syarat-syarat.
 17. Ikhtiar hidup. Selepas penamatan Terma-terma ini, peruntukan mengenai Harta Intelek, Sumbangan, Pertikaian dengan pihak ketiga, Ganti Rugi, Penafian Waranti, Had Liabiliti, Akuan, Survival dan Peruntukan Am akan dapat bertahan.
 18. Peruntukan Am.
  1. Notis. Syarikat mungkin memberikan anda notis, termasuk yang berkenaan dengan perubahan pada terma, melalui e-mel, mel biasa, atau catatan di laman web atau melalui Perkhidmatan.
  2. engecualian. Apa-apa penepian oleh Syarikat apa-apa pelanggaran atau kegagalan anda untuk mematuhi mana-mana peruntukan Terma yang anda hendaklah dibuat secara bertulis dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, atau membentuk suatu penepian berterusan peruntukan sedemikian, atau dikecualikan apa-apa pelanggaran, atau kegagalan untuk mematuhi, mana-mana peruntukan terma-terma.
  3. Keseluruhan Perjanjian. Ini Terma dan Dasar Privasi meliputi keseluruhan kefahaman antara pihak-pihak yang berkenaan dengan, dan menggantikan pemahaman terlebih dahulu atau Perjanjian, lisan atau bertulis, apa-apa berkaitan dengan, perkara-perkara ini.
  4. Yuran Guaman. Berhubung dengan apa-apa litigasi yang berpunca daripada terma ini, pihak semasa hendaklah berhak untuk mendapatkan semula semua kos yang ditanggung, termasuk bayaran guaman, sama ada ditanggung semasa penempatan, penghakiman, di Timbang Tara, rayuan, atau mana-mana prosiding kebankrapan.
  5. Pengasingan. Mana-mana peruntukan Terma-terma yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana bidang kuasa, tentang apa-apa bidang kuasa, hendaklah tidak berkesan sehingga tahap ketidaksahan atau kegagalan menguatkuasakan itu tanpa memberikan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan peruntukan-peruntukan lain Terma atau menjejaskan kesahan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan Terma-terma dalam apa-apa bidang kuasa lain.
  6. Pengecualian Perbicaraan Juri. Dengan menyetujui Terma ini, pihak-pihak yang sengaja dan bertawakal mengetepikan apa-apa hak yang mereka ada di bawah undang-undang untuk perbicaraan oleh juri dalam apa-apa pertikaian yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan Terma ini.
  7. Mengikat kesan. Terma-terma ini hendaklah mengikat dan inure untuk kepentingan pihak-pihak yang demikian dan pengganti masing-masing mereka, dibenarkan penerima serah hak atau wakil yang sah.
  8. Force Majeure. Syarikat tidak akan dianggap melanggar terma-terma ini ke tahap di mana prestasi kewajipan atau percubaan untuk menyembuhkan apa-apa pelanggaran akan tertangguh, disekat, atau dihalang oleh sebab mana-mana tindakan Tuhan, bencana alam, tindakan kerajaan, atau mana-mana Akta atau keadaan luar kawalan munasabah Syarikat.
  9. Bersama Penggubalan. Jika kekaburan atau persoalan mengenai niat yang timbul berhubung dengan mana-mana peruntukan Terma-terma, Terma-terma ini akan ditafsirkan seolah-olah dirangka bersama oleh pihak-pihak dan tiada anggapan atau beban membuktikan akan timbul meraih atau disfavoring mana-mana pihak oleh sebab pengarang mana-mana peruntukan Terma-terma.
  10. Bebas-Tugasan. Perjanjian ini tidak boleh diberikan oleh anda. Syarikat boleh menguntukkan semua, atau sesetengah bahagian, Perjanjian ini pada bila-bila masa.

  KeepVid berhak untuk mendapatkan semua remedi dalam undang-undang dan dalam ekuiti bagi apa-apa pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat. Apa-apa hak yang tidak diberi secara nyata di dalam ini adalah terpelihara.
 19.       
 20. Terdapat bahaya yang wujud dalam penggunaan mana-mana Perisian boleh dimuat turun di Internet, dan KeepVid Software dengan ini memberi pengajaran kepada anda untuk memastikan bahawa anda benar-benar memahami semua risiko sebelum memuat turun apa-apa Perisian (termasuk tanpa had, potensi jangkitan sistem anda dengan virus komputer dan kehilangan data). Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk perlindungan dan sandaran yang mencukupi tentang data dan peralatan yang digunakan berkaitan dengan mana-mana Perisian.
 21.       
 22. IMAGES. Semua logo, skrin percikan, tajuk halaman, imej dan grafik yang dipaparkan pada laman ini adalah tanda perkhidmatan, tanda dagangan, dan / atau pakaian dagangan (secara kolektif, "Tanda") daripada KeepVid atau yang pemberi lesen pihak ketiga .. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata di dalam ini, menggunakan, menyalin, menghantar, memaparkan, mengubah suai atau mengedar apa-apa Marks dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis daripada KeepVid adalah dilarang dan mungkin melanggar hak cipta, cap dagang, privasi atau undang-undang lain di China.
 23.       
 24. INDEMNITI. Anda bersetuju untuk mempertahankan, melindungi dan keepvid, sekutu-sekutunya dan pegawai, pengarah, ejen dan pekerja tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, kerosakan, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan anda, dan penggunaan laman ini, atau melanggar mana-mana Terma ini.
 25.       
 26. BALAS. Sebarang komen atau bahan yang dihantar kepada KeepVid Perisian, termasuk tanpa maklum balas had, seperti pertanyaan, komen, cadangan atau apa-apa maklumat yang berkaitan mengenai Perisian, laman web ini atau mana-mana produk lain, program atau perkhidmatan KeepVid Software ( "Maklum balas"), hendaklah disifatkan sebagai tidak sulit. KeepVid Software tidak mempunyai kewajipan apa-apa jenis berkenaan dengan Maklum balas itu dan hendaklah bebas untuk mengeluarkan semula, menggunakan, mendedahkan, pameran, paparan, mengubah, membuat karya terbitan dan mengedarkan balas kepada orang lain tanpa had dan hendaklah bebas untuk menggunakan mana-mana idea-idea , konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam balas itu bagi apa-apa tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, produk pembuatan dan pemasaran menggabungkan balas tersebut.
 27.       
 28. semula. Sebarang semula diberi kuasa apa-apa maklumat yang terkandung di dalam ini mesti termasuk notis hak cipta, tanda dagangan atau legenda proprietari lain KeepVid Software, di mana-mana salinan bahan-bahan yang dibuat oleh anda. Lesen untuk Perisian dan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang China dan undang-undang negara anda.
 29.       
 30. COPYRIGHT. Copyright dalam laman web ini (termasuk tanpa had, teks, grafik, logo, bunyi dan perisian) dimiliki dan dilesenkan oleh KeepVid. Semua bahan-bahan yang terkandung di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Cina dan antarabangsa dan tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, dihantar, dipamerkan, diterbitkan disesuaikan, atau diperlakukan mengikut apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara atau dalam mana-mana media tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada KeepVid. Anda tidak boleh mengubah atau mengeluarkan apa-apa hak cipta atau notis lain dari salinan kandungan.
 31.       
 32. TRADEMARK. KeepVid adalah tanda dagangan KeepVid Studio dan dilindungi secara sah oleh undang-undang. Ia hanya boleh digunakan dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada KeepVid Studio dalam setiap keadaan tertentu. Penggunaan tanda dagangan KeepVid untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada KeepVid akan membentuk pelanggaran tanda dagangan dan persaingan yang tidak adil yang melanggar undang-undang.
 33.          
      Untuk sebarang pertanyaan, sila masukkan Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami untuk bantuan. Terima kasih.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% Selamat & Privasi Dilindungi

Buka koleksi video anda